ribbon

Mango ERP เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมา

คลิก...เพื่อสัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ที่เต็มประสิทธิภาพ

ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมด โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีและการเงิน (Account & Finance Control) และส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา

Mango Real Estate

ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango Real Estate โปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นงานขายโดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อ สั่งจอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

BD BIDDING SYSTEM

ระบบ Bidding System เป็นระบบบริหารการประมูลโครงการ ที่ต้องการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็นรายโครงการ เปรียบเทียบต้นทุนโครงการกับงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเป็นการนำ BOQ ของแต่ละโครงการเข้าระบบ เพื่อที่จะควบคุมการทำงานสำหรับแต่ละโครงการนั้น ๆ

BOQ (Bill of Quantity) เป็นบัญชีที่แสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน โดยใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา หรือ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา ตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หรือ ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจำนวนหรือคุณสมบัติที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในการทำ BOQ ในระบบ สามารถทำการคีย์ตรงเข้าโปรแกรม หรือสามารถนำ BOQ ที่เป็น File Excel ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำการ Import เข้าโปรแกรมได้เลย เพื่อที่โปรแกรมจะดึงข้อมูลไปสรุปในส่วนของหน้า PM